Wolontariat Miedzypokoleniowy | Regulamin
2
page-template-default,page,page-id-2,page-child,parent-pageid-287,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie Wolontariatu Miedzypokoleniowego współfinansowanym ze środków Ministetrstwa Sportu i Turystyki w ramach Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2016
  2. Celem projektu jest zaktywizowanie Beneficjentów Ostatecznych do powrotu na rynek pracy, zmiany dotychczasowego trybu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

3. Realizacja projektu:

maj 2016 – grudzień 2016r.

 1. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 WarszawaWARUNKI UCZESTNICTWA1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

2. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie kluby i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS.

PROCEDURY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do projektu na rok 2016 prowadzona jest w okresie od maja 2016r. do lipca 2016r.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, pod kątem równego dostępu do projektu organizacji z całej Polski.3. Rekrutację prowadzą pracownicy Stowarzyszenia Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego.4. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

ETAP I:

Informacja o naborze do projektu zostanie zamieszczona na stronie www.wolontariatmiedzypokoleniowy.pl

Pracownicy projektu podejmą próby kontaktu telefonicznego ze wszystkimi klubami  zarejsetrowanymi  w PLFA

ETAP II:

Uczestnicy poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Po rozmowie oraz analizie potrzeb przedstawionej w ankietach pracownicy projektu prześlą osobom zakwalifikowanym do projektu zaproszenie na szkolenie z koordynacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych o profilu sportowym.

§ 4
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.Działania przewidziane projekcie realizowane będą w miesiącach maj – grudzień 2016r.

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

 • wypełnienia, złożenia i podpisania ankiety rekrutacyjnej,
 • podpisania deklaracji dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach ustalonych w ramach projektu,
 • przesyłania zdjęć oraz dokumentacji potwierdzających aktywność w projekcie, wraz z zgodą na wykorzystanie ich w celach promocji projektu
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w trakcie trwania projektuOFEROWANE FORMY WSPARCIAPrzewidziane formy wsparcia w ramach projektu Wolontariatu Międzypokoleniowego

 szkolenia z koordynacji wolontariatu w organizacjach sportowych

udostępnienie  materiałów dotyczących wolontariatu

nielimitowane konsultacje z zakresu współpracy i koordynacji wolontariatu w organizacji

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa i na stronie internetowej www.wolontariatmiedzypokoleniowy.pl

2. W kwestii nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Prezes  Stowarzyszenia Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego
3. Każdy z uczestników Projektu potwierdza pisemne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem na oświadczeniu własnym.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31.12.2016r.